artist's statement

Een stem van de ziel tegen de stroom in

Ik en mijn kunst

Bezig zijn met mijn kunst betekent voor mij een intuïtieve vertaling van beelden en impulsen die ik ervaar in mezelf, de natuur en het collectief. Ik houd ervan om daarin verbanden en betekenis te leggen en te vinden. Mijn visie is dat je als kunstenaar tapt uit een groot ‘veld’ waarin alles tijdloos aanwezig en verbonden is.

 

Het maken heeft voor mij altijd als iets natuurlijks en zeker ook als een noodzaak gevoeld. Het is mijn manier om de intensiteit van ervaringen te vertalen, de beelden te kanaliseren en schoonheid te laten zijn.

 

Als kunstenaar en als mens vind ik het essentieel om authentiek te zijn en je eigen stem te laten horen. Ook al betekent dat soms een solitair pad.

 

Het doel van mijn werk is om uitdrukking en betekenis te geven aan wat ik in mijzelf en het collectief ervaar, daarmee schoonheid, bezieling en diepte in de wereld te brengen.

Ook is een vrije spiritualiteit en verbinding met de aarde wezenlijk in mijn werk en mijn leven.

 

Disciplines

De disciplines en materialen die ik gebruik voor mijn kunst zijn divers en elk brengt weer een andere kwaliteit; muziek en zang, schrijven, fotografie, digitale foto- en filmbewerking, tekenen en schilderen. Ze staan op zichzelf maar vullen elkaar ook aan; zo gaan bijvoorbeeld de gedichten samen met illustraties en andersom. En wordt mijn muziek compleet gemaakt met beeld of film.

 

In mijn werk gaat het om het inzoomen op de essentie, voornamelijk in mijn fotografie, terwijl mijn illustreren en schilderen bijvoorbeeld juist meer symbolisch zijn. In alles zit een soort minimalisme, intensiteit en gelaagdheid van ervaringen, idee en gevoel.

 

Copyright Marianna Geraci, 2024.

A voice of the soul against the grain

Me and my work

For me, working on my art means an intuitive translation of images and impulses that I experience in myself, nature and the collective. I like to make and find connections and meaning in it. My vision is that as an artist you tap from a large 'field' in which everything is timelessly present and connected.

 

Making has always felt natural and certainly necessary to me. It is my way of translating the intensity of experiences, channeling the images and allowing beauty to be.

 

As an artist and as a human being, I think it is essential to be authentic and make your own voice heard. Even if that sometimes means a solitary path.

 

The purpose of my work is to give expression and meaning to what I experience within myself and the collective, thereby bringing beauty, inspiration and depth to the world.

A free spirituality and connection with the earth is also essential in my work and my life.

 

Disciplines

The disciplines and materials I use for my art are diverse and each brings a different quality; music and singing, writing, photography, digital photo and film editing, drawing and painting. They stand alone but also complement each other; for example, the poems go together with illustrations and vice versa. And my music is completed with images or film.

 

My work is about zooming in on the essence, mainly in my photography, while my illustration and painting, for example, are more symbolic. There is a kind of minimalism, intensity and layering of experiences, ideas and feelings in everything.

 

 Copyright Marianna Geraci, 2024.